Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony
  internetowej: www.mimka.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: FLOW Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul.
  Sosnkowskiego 35/12, NIP: 5993270858, REGON: 524036848, KRS: 0001010876
  (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  1) poczty e-mail: kontakt@mimka.pl
  2) telefonicznie:
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 22.08.2023 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu
  internetowego.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
  1) w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
  2) założenie konta użytkownika;
  3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
  4) publikacji komentarzy;
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy
  się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2) przeglądarkę internetową,
  3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sprzedaż produktów]

 1. [Składanie zamówień]:
  a. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu
  zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  b. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych,
  kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za

pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez
Usługodawcę.
c. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za
pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
d. W ramach potwierdzenia zamówienia Usługodawca potwierdza dostępność towaru u
dostawcy. Z chwilą potwierdzenia dostępności towaru i ustalenia z dostawcą terminu wysyłki,
Usługodawca potwierdza zamówienie.
e. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji, chyba że co innego wynika z potwierdzenia zamówienia. Przez
realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie
mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy. Termin
realizacji zamówienia wykonywanego w systemie dropshoppingowym określany będzie
każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 1. [Dokonywanie płatności]
  a. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pobraniem (b) za pośrednictwem operatora płatności
  internetowych (c) przelewem bankowym
  b. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub
  zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 2. [Dostawa/Odbiór towaru]
  a. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu
  zamówienia.
  b. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed
  złożeniem zamówienia.
  c. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w
  szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z
  nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku
  może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych.
  d. Usługodawca działa w systemie dropshoppingowym, więc wysyłkę towaru realizuje
  bezpośrednio dostawca Usługodawcy. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów należy
  zgłaszać bezpośrednio Usługodawcy.
 3. [Gwarancja]
  Usługodawca udziela na rzecz *konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim
  wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami
  Kodeksu cywilnego.
 4. [Pozostałe informacje]
  a. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
  b. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a)
  podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie
  odebrałeś przesyłki (c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie (d) dostawca nie posiada na
  stanie zamówionego towaru.
  c. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub
  bez jego zakładania.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

 1. Postanowienia art. 5 – 7 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów
  korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących
  konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z
  treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia
  umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce
  stosuje się przepisy ustawy.

Art. 6 [Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie
  będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany
  jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na
  samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam
  wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu
  zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym towarze
  lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub
  pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z
  tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności,
  a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych towarów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty przesyłki (o ile takie poniosłeś) z
  zastrzeżeniem, że zwracamy koszty przesyłki do wysokości najtańszej oferowanej przez nas opcji
  dostawy towarów. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez
  Ciebie dodatkowych kosztów.
 6. Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie towarów z powrotem
  lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu
  takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny
  sposób.
 7. Towary powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Poniesione przez Ciebie
  bezpośrednie Koszty zwrotnego odesłania towarów nie zostaną przez nas zwrócone.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.

Art. 7 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z
  umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że
  termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników
  prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności
  towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,
  istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego
  nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność
  względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z
  umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia
  towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i
  ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym
  zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
  a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o
  których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem
  umowy;
  b. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o
  obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej
  uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska
  cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  a. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  b. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może
  dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru

z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
c. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
d. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu
ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
i. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
ii. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
iii. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca
próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
iv. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub
wymiany towaru,
v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla konsumenta.

e. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 1. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
  a. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać
  doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  b. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
  z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  c. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  i. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest
  niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  ii. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z
  umową,
  iii. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal,
  mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową
  do zgodności z umową,
  iv. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że
  uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
  skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową,
  v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
  doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w
  rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  d. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są
  dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z
  umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w
  szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych
  poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem
  usług możecie kierować na adres: kontakt@mimka.pl
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych
  zobowiązany jesteś podać:
  a. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  b. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli
  zidentyfikować transakcję,
  c. powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także
  dokumentację fotograficzną wad,
  d. Twoje żądania
 4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś
  podać:
  1) dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  2) opis powodów reklamacji,
  3) Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej
  otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty
  elektronicznej (e-mail).
 6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
  a. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której
  Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w
  jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
  pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  b. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
  Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  c. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową,
  Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub
  wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  d. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
  wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  e. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia
  ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  konsumenta o obniżeniu ceny.
  f. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego
  koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  g. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 9 [Konto użytkownika]

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz
  hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 10 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez
  Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy.
  Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji
  handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w
  wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.
  Art. 11 [Komentarze]
 3. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 12 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go
  rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące
  od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie
  znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi
  powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym
  kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego.
  Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie
  można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś
  sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 13 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
  osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę
  zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: xxx
 2. Art. 14 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]
  wzór oświadczenia:
  [WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  ● Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
  ● Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
  sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło
  polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
  ● Data zawarcia umowy()/odbioru()
  ● Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  ● Adres konsumenta(-ów)
  ● Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  ● Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.